Update on the current situation at the University of Warsaw, 23.03.2020

Polish version below.

Dear Student,

Accommodation fee reduced by 50% 

On 23rd March, the University of Warsaw rector issued an order, which states that students, doctoral candidates, postgraduate students of the School of Education of the Polish-American Freedom Foundation and the University of Warsaw, and beneficiaries of the Polish National Agency for Academic Exchange scholarships, who live in UW facilities, will pay a partial accommodation fee in April. 
 
It applies to all residence halls for UW students, university guest houses “Hera” and “Sokrates”, and “Dom Pracownika Naukowego”. It also refers to the upcoming month – April. 
  
Legalisation of stay due to the inability to leave Poland 
 
Foreigners who cannot leave the territory of Poland for reasons beyond their control may apply for either a visa extension or a temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay.  
When applying for both a visa extension and a temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay, it is important to do so during a legal stay in Poland. Only then the stay during the administrative procedure will be considered legal. Applications should be sent to the voivodeship office via Poczta Polska by registered mail or via any other postal operator. Sending the application during legal stay via Poczta Polska S.A. guarantees meeting the deadline for its submission and ensures the possibility of legal stay until the case is considered.  
Please follow further information appearing on the website of the Office for Foreigners.” Source: https://udsc.gov.pl/en/submission-of-applications-by-post/ 
 
Survey: Impact of COVID-19 on student exchanges in Europe  
 
The Erasmus Student Network wants to understand the impact the COVID-19 virus has on current and future mobile students. 
This survey targets higher education students on an exchange or planning to depart on exchange in the near future, that are impacted by the COVID-19 virus outbreak.  
Please fill in this survey to help us understand the situation. Your answers will help us better represent you towards the European Commission and national stakeholders in order to help solve the problems you are currently facing.  
The survey will stay open until March 30th, 2020.  
Take the survey here: 
 
Health care   
 
If you suspect that you might be infected do not visit any medical centre, general practitioner nor pharmacy. In case of severe symptoms, call the emergency number 112 or the nearest Infectious Disease hospital ward:    
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,    
ul. Wolska 37, tel.: 22 33 55 261, 22 33 55 265.   
Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON,    
ul. Szaserów 128, tel.: 261 818 396.   
 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,    
ul. Wołoska 137, tel.: 22 508 20 00.   
  
If you are diagnosed with COVID-19 you will be treated regardless of your health insurance coverage.
 
 
Drodzy Studenci,
 
Opłaty za zakwaterowanie obniżone o 50% 
 
23 marca b.r. rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał zarządzenie, zgodnie z którym studenci, doktoranci, a także słuchacze studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności UW” oraz stypendyści NAWY mieszkający w obiektach UW, zapłacą połowę ceny. 
 
Dotyczy to wszystkich domów studenckich UW, domów gościnnych „Hera” i „Sokrates” oraz „Domu Pracownika Naukowego”. Dotyczy to również nadchodzącego miesiąca – kwietnia. 
 
 
Legalizacja pobytu z uwagi na niemożność opuszczenia Polski 
 
„Cudzoziemcy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą opuścić terytorium Polski, mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. 
 
Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/przedluzenie-wiz-i-pobytu-w-ramach-ruchu-bezwizowego/; 
 
Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze wniosków można natomiast znaleźć na stronie: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/pobyt-z-uwagi-na-wyjatkowe-okolicznosci-w-tym-pobyt-nielegalny/okolicznosci-wymagajace-krotkotrwalego-pobytu/. 
 
Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Wnioski należy wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego. Wysłanie wniosku w czasie legalnego pobytu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. gwarantuje dochowanie terminu do jego złożenia oraz zapewni możliwość legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia sprawy. 
 
Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów pojawiających się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
 
 
Ankieta: Wpływ epidemii COVID-19 na wymianę studencką w Europie 
 
Organizacja Erasmus Student Network chciałaby zrozumieć wpływ epidemii COVID-19 na tegorocznych i przyszłorocznych uczestników wymian studenckich. 
 
Ankieta skierowana jest do studentów odbywających wymianę lub planujących taki wyjazd w najbliższej przyszłości, na których wpływ ma epidemia wirusa COVID-19. 
 
Prosimy o wypełnienie ankiety, aby pomóc nam zrozumieć sytuację. Wasze odpowiedzi pomogą nam lepiej reprezentować Was przed Komisją Europejską i organami krajowymi, abyśmy mogli pomóc rozwiązać problemy, z którymi obecnie się borykacie.  
 
Ankieta pozostanie dostępna do 30 marca 2020 r. 
Link do ankiety: 
 
 Opieka zdrowotna 
Jeśli podejrzewasz u siebie możliwość zakażenia koronawirusemnie idź do żadnych centrów medycznych, przychodni lekarza rodzinnego ani aptek.  
W przypadku ciężkich objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zawiadom najbliższy zakaźny oddział szpitalny: 
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,    
ul. Wolska 37, tel.: 22 33 55 261, 22 33 55 265.   
Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON,    
ul. Szaserów 128, tel.: 261 818 396.   
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,    
ul. Wołoska 137, tel.: 22 508 20 00.   
 

W przypadku wykrycia choroby COVID-19, leczenie zostanie podjęte bez względu na posiadane ubezpieczenie zdrowotne.