RIS4Ukraine – internship program for Ukrainian students

RIS4Ukraine – internship program for Ukrainian students

 

Candidate profile

The RIS4Ukraine program is dedicated to young people from Ukraine (up to 35 years of age) who emigrated to Europe due to the war in their country. Our target groups are: Bachelor or Msc students and graduates as well as Ph.D. students and researchers specializing in different areas of food, as well as  young employees jobseekers in the agri-food sector who will have a chance to take part in 3-6 months internships under the RIS4UKRAINE program framework.

The aim of the program is to support young people coming from Ukraine on the labor market in Europe, to gain first work experience and on-the-job training, develop competences and skills in the agri-food sector. The project is also created to enable research and development cooperation between scientists from European countries and Ukraine, which aims to strengthening competitive and innovative activities and thus developing innovative ideas or solutions. The program is also addressed to young people (up to 35 years of age) who want to find a job in the agri-food market and need to adapt their standard of work to the requirements of European companies. The goal of the program in that case will focus on learning good practices along the entire value chain which they might implement in the future after returning to Ukraine.

 

We are looking for candidate coming from Ukraine, who:

 • Is an MSc student (min. completed Bachelor) or graduate or PhD student or post-doc or young jobseeker (up to 35 years);
 • Has a proactive attitude and is passionate about extracurricular activities;
 • Is eager to gain new experience, willing to develop his/her competencies and self-motivated;
 • Is open-minded and goal-oriented;
 • Is ready to work in an international environment and speaks English very well;
 • Is available min. 3 months from September 2022;
 • Has to upload the 1-minute video of self-presentation with recorded voice.

 

BENEBITS FOR CANDIDATES

 • Benefit from precise matching candidates to the internship areas.
 • Gain hands-on experiences by solving real cases of the organization.
 • Develop your competencies: creative problem solving and critical thinking.
 • Get up to 1,500€ (BSc, MSc students, graduates), 1800€ (young job seekers), and 2000€ (PhD, graduates, young researchers) gross grant/month.
 • Get the mentorship of a high-profile expert in their field.
 • Improve your CV and gain networking.
 • Enrich yourself in knowing another country and experience a different culture.
 • Benefit from greater international exposure of students and researchers from Ukraine.

 

Application DEADLINE: 31 August 2022

APPLY HERE: https://apply.eitfood.eu/en_GB/courses/course/131-ris4ukraine

More information available on our website:  www.eitfoodrisfellowships.eu

 


 

RIS4Ukraine

 

Профіль кандидата

Програма RIS4Ukraine присвячена молодим людям з України (віком до 35 років), які емігрували до Європи через війну в їхній країні. Наші цільові групи: студенти і випускники бакалаврату або магістратури, докторантів і дослідників, які спеціалізуються в різних сферах харчової промисловості, а також молодих працівників, які шукають роботу в агропродовольчому секторі, які матимуть можливість взяти участь у 3-6-місячному стажуванні в рамках програми RIS4UKRAINE.

Метою програми є підтримка молоді з України на ринку праці в Європі, отримання першого досвіду роботи та навчання без відриву від виробництва, розвиток компетенцій та навичок у агропродовольчому секторі. Проект також створено для забезпечення науково-дослідницької співпраці між науковцями європейських країн та України, яка спрямована на посилення конкурентної та інноваційної діяльності та, таким чином, на розвиток інноваційних ідей чи рішень. Програма також адресована молодим людям (віком до 35 років), які хочуть знайти роботу на агропродовольчому ринку та потребують адаптації стандартів своєї роботи до вимог європейських компаній. Мета програми в цьому випадку буде зосереджена на вивченні передових практик у масштабах усього ланцюжка створення цінностей, які вони могли б застосувати в майбутньому після повернення в Україну.

 

      Ми шукаємо кандидата з України, який:

 • Є студентом магістратури (мін. закінчений бакалавріат), аспірантом докторантом або  молодим шукачем роботи (до 35 років);
 • Має активну позицію та захоплюється додатковою діяльністю;
 • прагне здобути новий досвід, має бажання розвивати свої компетенції та є самомотивованим;
 • Відкритий і цілеспрямований;
 • Готовий працювати в міжнародному середовищі та дуже добре володіє англійською;
 • доступний мін. 3 місяці з вересня 2022 року;
 • Має завантажити 1-хвилинне відео самопрезентації із записом голосу.

 

      ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КАНДИДАТІВ

 • Скористатися перевагами точного підбору кандидатів до зон стажування.
 • Отримати практичний досвід, вирішуючи реальні кейси організації.
 • Розвивати свої компетенції: творче вирішення проблем і критичне мислення.
 • Отримати до 1500 євро (студенти бакалаврату, магістратури, випускники), 1800 євро (молоді шукачі роботи) та 2000 євро (доктори наук випускники, молоді дослідники) валового гранту на місяць.
 • Отримати наставництво високопоставленого експерта у своїй галузі.
 • Покращити своє резюме та створити контакти.
 • Збагатити себе, пізнавши іншу країну та відчути іншу культуру.
 • Скористатися міжнародним досвідом студентів і дослідників з України.

 

Дедлайн подачі заявок: 31 серпня 2022 року

ПОДАТИ ЗАЯВКУ ТУТ: https://apply.eitfood.eu/en_GB/courses/course/131-ris4ukraine

Більше інформації доступно тут: www.eitfoodrisfellowships.eu